MAC Lierop | Grand Prix | Geluidsmeting systeem van de KNMV 05-05

Geluidsmeting systeem van de KNMV 05-05

geluidsnorm maximaal 94 db(A)

Dit seizoen is er onder de rijders, maar ook onder de clubs en officials en andere betrokkenen, veel commotie over de sancties die worden opgelegd naar aanleiding van de geluidsoverschrijdingen. Sinds dit seizoen wordt er gewerkt met het Munisense geluidmeetsysteem in de KNMV Motocross en Supermoto competities.

 

Geluidsmeting systeem van de KNMV

Foto: Geluidsmeting systeem van de KNMV.

 

Dit systeem registreert van iedere deelnemer exact de geluidswaarden tijdens trainingen en wedstrijden. Er is geen be´nvloeding van het systeem mogelijk. Aan de hand van de door het systeem geregistreerde waarden worden er sancties opgelegd. Helaas kunnen wij momenteel niet anders dan concluderen dat er geen plezierige sfeer heerst op de wedstrijden, vooral omdat er veel gediscussieerd wordt over opgelegde sancties.

Bij de NK Motocross wedstrijd in Marum van afgelopen dinsdag 30 april is, na analyse van de meetresultaten, gebleken dat door een onjuiste meetopstelling niet de juiste resultaten zijn verkregen waardoor er ten onrechte sancties zijn opgelegd. Alle diskwalificaties en tijdstraffen zoals opgelegd tijdens het NK in Marum vanwege geluidsoverschrijdingen zullen teniet worden gedaan. Ook de NK tussenstanden zullen hierop worden aangepast. Alle betrokken rijders zijn hier inmiddels over ge´nformeerd.

De KNMV betreurt het zeer en zal er de komende wedstrijden nog alerter op zijn dat dit niet nogmaals zal voorkomen!

Daarnaast zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd, waardoor de twijfel die er onder de rijders bestaat over de juistheid van de metingen, weggenomen zal worden. Een rijder die uiteindelijk een straf opgelegd krijgt, daarvan heeft zijn machine ook daadwerkelijk een te hoog geluidsniveau.

De genomen maatregelen die per direct ingaan, luiden als volgt:

  • Op alle KNMV wedstrijden zal volgens alle voorwaarden van het Munisense systeem gemeten worden, onjuistheden zoals deze in Marum hebben plaatsgevonden zullen niet meer voorkomen.
     
  • Het reglement wordt aangepast ten aanzien van het aantal geldige metingen die verkregen dienen te worden, om tot een gemiddelde geluidwaarde per rijder te komen. Reglementair stond dit vastgesteld op minimaal 3 geldige metingen, dit wordt aangepast naar minimaal 5 geldige metingen. Als een rijder minimaal 5 geldige metingen heeft en het gemiddelde daarvan ligt boven de norm zal de rijder gestraft worden conform het MX reglement.
     
  • Alle gemeten waarden, dus ook die van rijders die geen geluidovertreding hebben begaan, worden gepubliceerd, om zodoende voor iedereen inzichtelijk te maken welke waarden gemeten zijn.
     
  • Rijders die in de tijdtraining een te hoge geluidswaarde hebben en waarbij er in groepen of in ONK kwalificatie zal wordt gereden, zullen worden teruggezet naar de laatste plaats van de groep waarin ze gekwalificeerd zijn.

Er is door diverse rijders ook de vraag gesteld waarom bij de ONK wedstrijden een ander geluidniveau gehanteerd wordt dan voor het NK. Dit heeft te maken met het feit dat de KNMV, als ook de clubs, graag de beste Internationale rijders aan de start wil zien van de ONK wedstrijden. Omdat het Internationale FIM reglement een hogere geluidnorm aanhoudt, waar vervolgens de buitenlandse (top)rijders hun machines op prepareren, zouden deze niet naar Nederland komen voor deelname aan het ONK als zij hiervoor afzonderlijke machines dienen te prepareren.

Wij willen verder duidelijk maken dat de KNMV de norm van 94 dB(A) zal blijven hanteren, dat ook het Munisense systeem gebruikt zal blijven worden en als er rijders zijn die te hoog zitten qua geluidsniveau, zij hiervoor gestraft zullen worden. Vrijwel alle betrokkenen die zich de afgelopen periode over dit onderwerp hebben gemeld bij de KNMV, begrijpen dat er echt minder geluid geproduceerd zal moeten worden om de circuits in Nederland open te kunnen houden.
Het feit dat er door deze 94 dB(A) norm ook nieuwe (ruimere) vergunningen worden afgegeven voor circuits, sterkt de KNMV om het, in samenspraak met de MON genomen besluit, te handhaven.

De doelstelling van de KNMV is daarnaast ook nog steeds om plezierige en competitieve Motorsportcompetities te organiseren, waar alle rijders, officials, clubbestuurders en andere belanghebbenden graag betrokken bij zijn. Als wij met zijn allen deze doelstelling voor ogen houden en elkaar respectvol benaderen, dan kan het niet anders zijn dan dat de totale motorsport hier profijt van heeft.

 

 

Bron: KNMV - Rinze Bremmer

ACTUELE INFO:

 

KALENDER 2024

ROUTEBESCHRIJVING

GESCHIEDENIS

TRAININGSTIJDEN

 

KNMV NIEUWS

MX-MASTERPLAN

 

MX PROMOTIONS: